+

Adatvédelmi tájékoztató

A Vadászpont Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vadászpont Kft. (a továbbiakban: Webáruház) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Webáruház adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1. Az adatkezelő megnevezése

Vadászpont Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 10.).

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, név, jelszó, telefonszám, lakóhely/tartózkodási hely, számlázási cím.

2.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

2.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több sütit – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

2.4. Az így elküldött sütik felhasználása a következő: A külső szolgáltatók (pl.: Google) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein.

2.5. A http://vadaszpont.hu által használt sütik:

Név: ZSID
munkamenet azonosító tárolására használjuk, amelyet a bejelentkezéshez és a rendeléshez használunk fel.
lejárat: a böngésző bezárásáig

Külső szolgáltatók által használt sütik:

Google Analytics: A látogatottság elemzését segítik, a statisztikák összesített adatokat tartalmaznak.

Google Adwords: A Google Adwords a keresőben megjelenő reklámokat megjelenítő szolgáltatás, céljuk a kattintások mérése, vásárlási konverzió mérése, remarketing. A statisztikák összesített adatokat tartalmaznak.

Facebook: A vadaszpont.hu esetében a jobb oldali sávban a like-box használatával rajongóként csatlakozhatnak a cég Facebook oldalához.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az adatkezelésre a http://vadaszpont.hu internetes oldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3.2. Az adatkezelés célja a http://vadaszpont.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

3.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. A Webáruház által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

4.1. A Vadászpont Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Webáruház az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.2. A Webáruház, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. A Webáruház bizonyos esetekben –hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Webáruház érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

4.3. A Vadászpont Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Webáruház az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.5. A Vadászpont Kft. mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

5.2. A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Webáruház, mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kerül sor.

5.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

6. Rendelkezés személyes adatokkal

6.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén, illetve az info@vadászpont.hu e-mail címre küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával, illetve a hírlevél alján elhelyezett „leiratkozás” linkre történő kattintással mondható le.

6.2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

6.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás lehetősége

7.1. A megrendelések teljesítése, az informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében a Webáruház adatfeldolgozót (pl. rendelés átvételi pont, rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A Webáruház az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.2. Amennyiben a Webáruház a http://Vadászpont.hu oldal üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

7.3. A Webáruház, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

8. E-mail címek kezelése

8.1. A Webáruház kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Webáruház által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Webáruház egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Webáruház bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Webáruház nem használja reklámozási célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Webáruház csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

9. Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Webáruház által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Az Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

9.2. A Webáruház az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Webáruház a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a honlapon maga helyesbítheti.

9.4. A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387 Bp. Pf.: 40.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@vadászpont.hu e-mail címen.

9.5. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

2019. szeptember 27.

Vadászpont Kft.

Ingyenes szállítás 40.000 forint feletti rendelés esetén

Kapcsolat

  • 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 10. (CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-205414)
  • +36 70 626-7505
  • info@vadaszpont.hu

Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.